Giới thiệu
Phong trào thi đua -
Gương điển hình tiên tiến
Tin tức -
Sự kiện tổng hợp
Hướng dẫn thủ tục -
Hồ sơ khen thưởng
Kết quả công tác -
thi đua khen thưởng
Hệ thống văn bản -
Thi đua khen thưởng
“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” (Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh).
Công tác thi đua - khen thưởng đã được phát huy tích cực và sâu rộng tới tất cả các đơn vị, cán bộ công nhân viên đang lao động và công tác trong ngành Dầu khí, trên mọi miền tổ quốc và trên thế giới, đã tạo ra động lực tinh thần và vật chất mạnh mẽ trong lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng, cổng thông tin “Thi đua khen thưởng ngành Dầu khí” ra đời, là phương tiện tra cứu thông tin, phổ biến về các hình thức thi đua khen thưởng, biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt những thành tích xuất sắc, góp phần khơi dậy tình cảm yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức vươn lên lập những chiến công, thành tích mới của mỗi người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.


Tiếng hát những người đi tìm lửa
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu Khí
Tổng công ty Khí Việt Nam
Tổng công ty Dầu Việt Nam
Tổng công ty Điện lực Dầu khí
Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí
Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông & Tự động hoá Dầu khí
Tổng công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí Việt Nam
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí