Phong trào thi đua -
Gương điển hình tiên tiến
Tin tức -
Sự kiện tổng hợp
Hướng dẫn thủ tục -
Hồ sơ khen thưởng
Kết quả công tác -
thi đua khen thưởng
Hệ thống văn bản -
Thi đua khen thưởng
Tìm kiếm bài viết
Hướng dẫn thủ tục - Hồ sơ khen thưởng Danh hiệu TĐKT cấp Tập đoàn Lao động tiên tiến

  LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

 

1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo đạt năng suất và chất lượng cao;

b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

2. Các trường hợp đi đào tạo ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt các quy định của cơ sở đào tạo thì kết hợp với thời gian công tác tại đơn vị để bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến.

3. Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt các quy định của cơ sở đào tạo và có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu Lao động tiên tiến, để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác.

4. Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

5. Các trường hợp chuyển công tác, đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu Lao động tiên tiến trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ nếu có thời gian công tác từ 06 tháng trở lên.

6. Không xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các trường hợp không đăng ký thi đua; mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày trở lên và bị xử phạt hành chính, kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Không xét tặng cho các trường hợp không đăng ký thi đua; mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày trở lên và bị xử phạt hành chính, kỷ luật từ khiển trách trở lên.

 In bài