Phong trào thi đua -
Gương điển hình tiên tiến
Tin tức -
Sự kiện tổng hợp
Hướng dẫn thủ tục -
Hồ sơ khen thưởng
Kết quả công tác -
thi đua khen thưởng
Hệ thống văn bản -
Thi đua khen thưởng
Tìm kiếm bài viết
Hướng dẫn thủ tục - Hồ sơ khen thưởng Danh hiệu TĐKT cấp Tập đoàn Tập thể Lao động xuất sắc

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng mỗi năm một lần cho tập thể vào dịp tổng kết năm công tác của đơn vị và đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” ngày trước thời điểm đề nghị;

2. Sáng tạo, vượt khó, hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

3. Tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và có hiệu quả;

4. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

5. Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

6. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” xét tặng những đối tượng các đơn vị sản xuất kinh doanh gồm: Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Liên doanh,, các Ban, Văn phòng, trường, Viện ….và các đơn vị trực thuộc như xí nghiệp, phòng, phân xưởng.
 In bài