Phong trào thi đua -
Gương điển hình tiên tiến
Tin tức -
Sự kiện tổng hợp
Hướng dẫn thủ tục -
Hồ sơ khen thưởng
Kết quả công tác -
thi đua khen thưởng
Hệ thống văn bản -
Thi đua khen thưởng
Tìm kiếm bài viết
Hướng dẫn thủ tục - Hồ sơ khen thưởng Danh hiệu TĐKT cấp Tập đoàn Cờ thi đua Tập đoàn

  CỜ THI ĐUA TẬP ĐOÀN

Danh hiệu “Cờ thi đua của Tập đoàn” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Là tập thể tiêu biểu, xuất sắc nhất của ngành Dầu khí trong từng lĩnh vực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao trong năm;

2. Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong cùng lĩnh vực, khu vực của ngành học tập;

3. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác;

4. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách, quy định, nội quy của Tập đoàn, của đơn vị và địa phương;

5. Tổ chức duy trì phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và có hiệu quả;

 
 In bài