Phong trào thi đua -
Gương điển hình tiên tiến
Tin tức -
Sự kiện tổng hợp
Hướng dẫn thủ tục -
Hồ sơ khen thưởng
Kết quả công tác -
thi đua khen thưởng
Hệ thống văn bản -
Thi đua khen thưởng
Tìm kiếm bài viết
Hướng dẫn thủ tục - Hồ sơ khen thưởng Danh hiệu TĐKT cấp Tập đoàn Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí”

  KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÍ SỰ NGHIỆP DẦU KHÍ"

1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí” được trao tặng một lần cho cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài có công đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, khi có đủ một trong các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

a) Đối với CBCNV đã hoặc đang công tác trong Tập đoàn:

- Có thời gian công tác trong Tập đoàn từ đủ 20 năm trở lên tính từ thời điểm tiếp nhận vào làm việc trong Tập đoàn;

- Có thời gian công tác trong Tập đoàn từ đủ 15 năm trở lên và đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Có thời gian công tác trong Tập đoàn từ đủ 10 năm trở lên và đã được trao tặng danh hiệu: Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Anh hùng lao động, Huân chương các loại.

Tất cả các đối tượng trên không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên ở thời điểm xét tặng.

2. Đối với các cá nhân ngoài Tập đoàn:

a) Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí” được trao tặng cho cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cán bộ các Bộ, Ngành Trung ương, địa phương đã có nhiều đóng góp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ Tập đoàn trong quá trình xây dựng và phát triển.

b) Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dầu khí” được trao tặng cho các cá nhân người nước ngoài và Việt kiều đã có những hoạt động tích cực và có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tập đoàn.

3. Giấy chứng nhận “Vì sự nghiệp Dầu khí” cho CBCNV (đã nghỉ hưu, nghỉ chế độ, chuyển công tác ra khỏi Tập đoàn...) không đủ điều kiện tặng Kỷ niệm chương được quy định 03 mức sau:

- Từ 5 năm đến dưới 10 năm,

- Từ 10 năm đến dưới 15 năm,

- Từ 15 năm đến dưới 20 năm.

4. Trước ngày 31 tháng 7 hàng năm các đơn vị lập danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương, Giấy chứng nhận “Vì sự nghiệp Dầu khí” về Văn phòng PVN để tổng hợp trình Tổng giám đốc PVN quyết định vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Tập đoàn (ngày 3 tháng 9).

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Công Thương Việt Nam”

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát  triển ngành Công Thương Việt Nam” tặng thưởng cho các cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn:

1. Cá nhân đã hoặc đang công tác tại các Đơn vị thuộc Bộ Công Thương (hoặc đã chuyển sang ngành khác, đã nghỉ chế độ, nghỉ hưu) có đủ thời gian công tác trong ngành tối thiểu 20 năm đối với nam, 15 năm đối với nữ và 10 năm đối với những người trực tiếp lao động trong các nghề độc hại, nguy hiểm.

2. Những trường hợp không tính thâm niên công tác khi xét tặng gồm: Những cá nhân đạt danh hiệu Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, cá nhân có từ 03 công trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp ngành hoặc có 05 Bằng Lao động sáng tạo được áp dụng vào sản xuất, Cá nhân ngoài ngành Công Thương có sáng chế, phát minh, công trình khoa học cấp Nhà nước được áp dụng trong ngành Công Thương, góp phần vào sự phát triển ngành Công Thương.

3. Cá nhân là người nước ngoài có công xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác ngành Công Thương Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới. Có sự ủng hộ về tinh thần, vật chất cho sự phát triển ngành Công Thương Việt Nam.

4. Các trường hợp không được xét tặng Kỷ niệm chương:

- Cá nhân đã được tặng một trong các Kỷ niệm chương sau: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Công nghiệp Việt Nam”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thương mại”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương”;

- Người đã tự ý bỏ việc khỏi đơn vị;

- Người bị kỷ luật nhưng chưa hết thời hiệu kỷ luật; người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích./.

 In bài