Phong trào thi đua -
Gương điển hình tiên tiến
Tin tức -
Sự kiện tổng hợp
Hướng dẫn thủ tục -
Hồ sơ khen thưởng
Kết quả công tác -
thi đua khen thưởng
Hệ thống văn bản -
Thi đua khen thưởng
Tìm kiếm bài viết
Hướng dẫn thủ tục - Hồ sơ khen thưởng Danh hiệu TĐKT cấp Tập đoàn Bằng khen của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

  BẰNG KHEN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Bằng khen của Tổng giám đốc PVN được trao tặng cho cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài có công đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Tập đoàn khi đạt được các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

1. Đối với cá nhân:

- Là những cá nhân có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua hàng năm, các đợt thi đua theo đợt và chuyên đề;

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm với chất lượng và hiệu quả cao, có giải pháp, sáng kiến áp dụng trong công việc được đơn vị công nhận;

- Tích cực học tập nâng cao trình độ về chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ; nhiệt tình, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Nêu cao tinh thần tiết kiệm, có tinh thần trách nhiệm bảo vệ tài sản công, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng;

Tỷ lệ (%) xét tặng Bằng khen của Tổng giám đốc PVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc hàng năm không quá 35% tổng số cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trong đó có ít nhất 50% là người trực tiếp lao động.

2. Đối với tập thể:

a) Các Ban/Văn phòng PVN:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong quản lý; có ý kiến tham mưu, đề xuất về chế độ chính sách, lao động;

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và hoạt động của cá nhân, tập thể thuộc đơn vị;

- Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;

- Nội bộ đoàn kết nhất trí; thường xuyên tổ chức duy trì và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua; tổ chức Đảng, Đoàn thể được công nhận trong sạch vững mạnh;

- Trong tập thể không để xảy ra các vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của đơn vị, của ngành; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; Thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tập thể.

b) Tập thể thuộc khối đào tạo:

- Hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch về đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ngành giao, đảm bảo chất lượng giảng dạy tốt;

- Nội bộ đoàn kết nhất trí; tổ chức, duy trì thường xuyên và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua; tổ chức Đảng, Đoàn thể được công nhận trong sạch vững mạnh;

- Tổ chức thực hiện tốt và duy trì thường xuyên có nề nếp công tác nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức quản lý tốt sinh viên; có biện pháp ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, giữ gìn tốt môi trường sư phạm trong nhà trường.

c) Tập thể các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn:

- Có thời gian hoạt động tối thiểu 02 năm trở lên kể từ khi thành lập;

- Hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định; thực hiện tốt công tác kiểm soát, giám sát hoạt động của các cá nhân, tập thể thuộc đơn vị;

- Nội bộ đoàn kết nhất trí, tổ chức, duy trì thường xuyên và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua; tổ chức Đảng, Đoàn thể được công nhận trong sạch vững mạnh;

- Trong tập thể không để xảy ra các vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động; xử lý, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ và người lao động trong tập thể.

d) Tập thể thuộc các tổ chức Đảng, đoàn thể:

- Có thời gian hoạt động tối thiểu 01 năm kể từ khi thành lập;

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có ý kiến tham mưu, đề xuất trong việc xây dựng cơ chế, chính sách;

- Tuyên truyền có hiệu quả chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành và của đơn vị; phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị cùng cấp trong việc phát động, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động của các cá nhân, tập thể thuộc đơn vị;

- Trong tập thể không để xảy ra các vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động; xử lý, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt chế độ, chính sách với cán bộ, đoàn viên trong tập thể.

3. Tỷ lệ (%) xét tặng Bằng khen của Tổng giám đốc PVN cho các tập thể có thành tích xuất sắc hàng năm không quá 25% tổng số tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4. Đối với các thành tích xuất sắc khác theo chuyên đề, đột xuất…trên cơ sở đề nghị của đơn vị, Tổng Giám đốc PVN sẽ xem xét và tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

 In bài