Phong trào thi đua -
Gương điển hình tiên tiến
Tin tức -
Sự kiện tổng hợp
Hướng dẫn thủ tục -
Hồ sơ khen thưởng
Kết quả công tác -
thi đua khen thưởng
Hệ thống văn bản -
Thi đua khen thưởng
Tìm kiếm bài viết
Hướng dẫn thủ tục - Hồ sơ khen thưởng Danh hiệu TĐKT cấp Tập đoàn Danh hiệu Doanh nhân/Nhà quản lý Dầu khí tiêu biểu

  DANH HIỆU DOANH NHÂN/NHÀ QUẢN LÝ DẦU KHÍ TIÊU BIỂU

1. Danh hiệu “Nhà quản lý Dầu khí tiêu biểu” là hình thức khen thưởng, tôn vinh của Tập đoàn đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp, đơn vị thuộc Tập đoàn, đang hoạt động theo pháp luật Việt Nam, có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp và nâng cao đời sống người lao động.

2. Doanh hiệu “Nhà quản lý Dầu khí tiêu biểu” được xét tặng hàng năm cho các cá nhân tiêu biểu trong Tập đoàn. Cá nhân được trao tặng danh hiệu “Nhà quản lý Dầu khí tiêu biểu” thì 03 năm sau mới đưa vào diện xét tặng tiếp theo.

3. Đối tượng xét tặng:

- Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc PVN, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó các Ban/Văn phòng PVN;

- Chủ tịch, Ủy viên/thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc các đơn vị.

4. Tiêu chí để xét tặng danh hiệu:

a) Nhóm tiêu chí đánh giá thành tích của doanh nghiệp do doanh nhân lãnh đạo, quản lý trong 03 năm liên tục trở lên:

- Doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, có các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước;

- Doanh thu hàng năm tăng từ 10% trở lên so với năm trước;

- Kim ngạch xuất khẩu, lợi nhuận, nộp ngân sách tăng từ 10 đến 15% so với năm trước;

- Đổi mới thiết bị công nghệ, tạo sản phẩm, dịch vụ mới;

- Đầu tư trang thiết bị, đảm bảo môi trường làm việc và môi trường sinh thái xanh-sạch-đẹp;

- Xây dựng và thực hiện tốt “Văn hóa doanh nghiệp”;

- Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách đối với người lao động, góp phần giải quyết việc làm tại địa phương;

- Chăm lo phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức quần chúng khác;

- Doanh nghiệp có những bước phát triển nhanh, mạnh, vững chắc; có chiến lược phát triển trung và dài hạn; có khả năng cạnh tranh cao;

b) Nhóm tiêu chí liên quan đến doanh nhân, nhà quản lý:

- Giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, các Ban/Văn phòng PVN từ 03 năm liên tục trở lên;

- Năng động, sáng tạo trong việc quản lý và điều hành;

- Dám nghĩ, dám làm, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc ứng dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả kinh tế cao;

- Bồi dưỡng năng lực quản lý cho bản thân, chú trọng công tác đào tạo cán bộ kế cận, cán bộ làm công tác khoa học kỹ thuật, cán bộ công nhân viên do mình phụ trách;

- Chủ động đầu tư thiết bị mới cho doanh nghiệp;

- Có uy tín cao và ảnh hưởng tốt trong doanh nghiệp;

- Làm tốt công tác xã hội và các chính sách đối với người lao động;

- Gương mẫu, đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường làm việc và môi trường sinh thái;

- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan và nơi cư trú;

- Đã được khen thưởng ở mức Bằng khen của Tổng Giám đốc PVN trở lên.

5. Thủ tục hồ sơ đề nghị xét tặng:

a) Doanh hiệu “Nhà quản lý Dầu khí tiêu biểu” được xét tặng vào dịp Tổng kết cuối năm. Hàng năm các đơn vị tiến hành lựa chọn, bình xét, đề cử các “Nhà quản lý Dầu khí tiêu biểu”, lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu.

b) Hồ sơ gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (trước ngày 01/12 hàng năm) gồm có: Công văn đề nghị, biên bản họp Hội đồng xét tặng Danh hiệu “Nhà quản lý Dầu khí tiêu biểu”, báo cáo thành tích của doanh nhân, nhà quản lý.

6. Quy trình xét tặng:

a) Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà quản lý Dầu khí tiêu biểu” gồm các thành viên của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng PVN và một số thành viên khác khi có yêu cầu.

b) Văn phòng (Phòng TĐKT) PVN giúp việc cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng PVN xét tặng danh hiệu, tổng hợp, thực hiện các bước đánh giá cụ thể, giúp Hội đồng xét tặng Danh hiệu “Nhà quản lý Dầu khí tiêu biểu” lựa chọn những cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng danh hiệu, đề nghị Lãnh đạo Tập đoàn ra quyết định khen thưởng.

c) Căn cứ vào số lượng “Nhà quản lý Dầu khí tiêu biểu” đã được lựa chọn. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng PVN sẽ đề cử những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc để phong tặng danh hiệu “Nhà quản lý Dầu khí xuất sắc”, còn lại sẽ phong tặng danh hiệu “Nhà quản lý Dầu khí giỏi”.

d) Tổ chức lễ trao tặng danh hiệu “Nhà quản lý Dầu khí xuất sắc” và “Nhà quản lý Dầu khí giỏi” vào dịp Tổng kết năm của Tập đoàn.

7. Hiện vật khen thưởng:

Cá nhân là “Nhà quản lý Dầu khí tiêu biểu” được tặng giấy chứng nhận, cúp và tiền thưởng.
 In bài