Phong trào thi đua -
Gương điển hình tiên tiến
Tin tức -
Sự kiện tổng hợp
Hướng dẫn thủ tục -
Hồ sơ khen thưởng
Kết quả công tác -
thi đua khen thưởng
Hệ thống văn bản -
Thi đua khen thưởng
Tìm kiếm bài viết
Hướng dẫn thủ tục - Hồ sơ khen thưởng Giải thưởng Văn hóa danh nghiệp

GIẢI THƯỞNG VĂN HÓA DANH NGHIỆP

Giải thưởng Văn hóa trong Kinh doanh - Văn hóa Kinh doanh PetroVietnam:

Giải thưởng này trao tặng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích hiện thực hóa tốt nhất Hệ Giá trị Văn hóa PetroVietnam trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong hoạt động kinh doanh tại đơn vị, được khách hàng/đối tác và xã hội thừa nhận có bản sắc Văn hóa PetroVietnam

Giải thưởng Văn hóa trong Quản lí - Văn hóa quản lí PetroVietnam:

Giải thưởng này trao tặng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích hiện thực hóa Hệ giá trị Văn hóa PetroVietnam tốt nhất trong giao dịch/quan hệ tác nghiệp/quản lí nội bộ, được sự thừa nhận là văn minh/hiệu quả của các Khách hàng bên trong PetroVietnam

Giải thưởng Văn hoá PetroVietnam được bình chọn theo từng nhóm giải thưởng theo hai đối tượng Cá nhân và Tổ chức, mỗi nhóm giải thưởng xét trao tối đa là 10 giải thưởng/năm

Tổng số giải thưởng thực tế tuỳ thuộc vào đánh giá hàng năm và kết quả bình chọn của Hội đồng thi đua khen thưởng

Tiêu chí đánh giá trao giải thưởng

Hàng năm Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tập đoàn đề xuất phương thức giám sát, đánh giá cán bộ nhân viên PetroVietnam theo các tiêu chí Văn hóa PetroVietnam được cập nhật, sửa đổi và bổ sung phù hợp nhất với tình hình thực tế tại Tập đoàn.

Sau khi thống nhất tiêu chí đánh giá trong năm, Hội đồng thi đua khen thưởng sẽ thông báo rộng rãi, công khai trên Website của Tập đoàn và chuyển giao cho đơn vị thành viên để toàn bộ các đơn vị, cán bộ nhân viên phấn đấu thực hiện.

Tiêu chí đánh giá tổ chức

 Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao

- Thực hiện vượt mức 10% và có chất lượng các kế hoạch do Tập đoàn giao

- Hoàn thành vượt mức 10% và có chất lượng các kế hoạch nội bộ đơn vị đề ra

 Không có bất cứ phản ánh tiêu cực nào từ phía đối tác và khách hàng (trên phương tiện truyền thông hay dưới dạng đơn thư khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng bên ngoài hoặc đến Lãnh đạo Tập đoàn)

 Được Ban tổ chức nhân sự đánh giá là thực hiện tốt các chính sách/chế độ/qui chế về quản trị nhân sự trong đơn vị

 Được Văn phòng Tập đoàn đánh giá là thực hiện tốt các nề nếp quản lí nội bộ và công tác hành chính

 Được Ban Tài Chính Kế Toán đánh giá là thực hiện tốt các qui định và chế độ về tài chính/kế toán

 Kèm theo bản đánh giá của Hội đồng thi đua khen thưởng của Tập đoàn dưới đây đạt từ 140 điểm trở lên.

Tiêu chí đánh giá cho đơn vị:

Các nội dung

Hệ số

Điểm đánh giá

Tổng

Ghi chú

1

2

3

4

5

 

Văn hoá trong nề nếp quản lý

Thực hiện các qui chế, quy định, chính sách của Tập đoàn

3

     

 

 

 

Tác phong lãnh đạo, quản lý, làm việc

2

      

Kỷ luật lao động

2

      

 

Văn hóa trong giao dịch

Văn minh, lịch sự

2

       

Chuyên nghiệp và thấu đáo

3

      

Quan tâm và tý vấn

2

      

 

Đánh giá hoạt động nội bộ

Hăng hái và tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh

3

       

Chuẩn mực ứng xử theo quy tắc đạo đức nghề nghiệp của PetroVietnam

3

      

Hỗ trợ, hợp tác và giúp đỡ các thành viên trong đơn vị thực hiện đúng các quy tắc ứng xử trong nội bộ tổ chức

2

      

 

Những kết quả nhận thấy

Kết quả thực hiện công việc

5

       

Các hoạt động điển hình trong việc duy trì và phát triển Văn hoá PetroVietnam

5

      


Tiêu chí đánh giá cá nhân

 Điểm đánh giá kết quả thực hiện công việc của cá nhân đạt kết quả xuất sắc.

 Không có bất cứ một phản ứng tiêu cực nào từ khách hàng bên ngoài hay khách hàng bên trong (dưới hình thức đơn từ khiếu nại hay phản ánh gửi đến các cơ quan hay cá nhân liên quan)

 Kèm theo bản đánh giá của Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn dưới đây đạt từ 120 điểm trở lên.

Các nội dung

Hệ số

Điểm đánh giá

Tổng

Ghi chú

1

2

3

4

5

 

Văn hoá trong nề nếp quản lý

Thực hiện các qui chế, quy định, chính sách của Tập đoàn

3

     

 

 

 

Tác phong lãnh đạo, quản lý, làm việc

2

      

Kỷ luật lao động

2

      

 

Văn hóa trong giao dịch

Văn minh, lịch sự

2

       

Chuyên nghiệp và thấu đáo

3

      

Quan tâm và tý vấn

2

      

 

Đánh giá hoạt động nội bộ

Hăng hái và tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh

3

       

Chuẩn mực ứng xử theo quy tắc đạo đức nghề nghiệp của PetroVietnam

3

      

Hỗ trợ, hợp tác và giúp đỡ các thành viên trong đơn vị thực hiện đúng các quy tắc ứng xử trong nội bộ tổ chức

2

      

 

Những kết quả nhận thấy

Kết quả thực hiện công việc

5

       

Các hoạt động điển hình trong việc duy trì và phát triển Văn hoá PetroVietnam

5

      


Tổ chức thực hiện đánh giá

Bước 1:

o Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng PetroVietnam gửi công văn đến các đơn vị thành viên hướng dẫn đánh giá, trên cơ sở Hệ tiêu chí Văn hóa PetroVietnam đã được phổ biến từ trước.

Bước 2:

o Cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của đơn vị thành viên thỉnh thị và tham mưu cấp trên trực tiếp về lịch đánh giá và hướng dẫn triển khai trực tiếp công tác đánh giá đến các Phòng ban trong đơn vị.

o Công tác đánh giá được tiến hành từ Cơ sở theo văn bản hướng dẫn và hệ tiêu chí đã được phổ biến. Gửi kết quả lên cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của đơn vị.

Bước 3:

o Cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng tại các đơn vị thành viên viết báo cáo, kèm theo hồ sơ, bằng chứng xác thực về thành tích Văn hóa của cá nhân tiêu biểu để đăng ký xét trao giải cá nhân theo nhóm giải thưởng và đăng ký cho đơn vị mình xét tuyển giải thưởng đơn vị lên Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn.

Bước 4:

o Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tập hợp các báo cáo từ các đơn vị thành viên để xác định lại tính hợp thức, trình Hội đồng đánh giá bình xét thông qua.

o Trên cơ sở thống nhất trong Hội đồng đánh giá bình xét Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng lập danh sách các Đơn vị, cá nhân tiêu biểu được xét trao giải thưởng tôn vinh Văn hoá PetroVietnam trong năm và công khai thông tin trên website của Tập đoàn

Bước 5:

o Hội đồng thi đua khen thưởng PetroVietnam chịu trách nhiệm tổ chức tiến hành Lễ Tôn Vinh và trao giải thưởng Văn hoá PetroVietnam cho các cá nhân, đơn vị có tên trong danh sách. Trao giải thưởng

 Lễ trao giải được tổ chức trang trọng trong Ngày Lễ Tôn Vinh Văn hoá PetroVietnam hàng năm là ngày 3/9.

 Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tập đoàn chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo nghiệp vụ chung liên quan đến giải thưởng.
 In bài